Facebook Pixel
Loading

Loading.

 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • ดีคอนโด กะทู้,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 1,300,000
  เช่า 12,000
 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ - ภูเก็ต,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 3,250,000
  เช่า 18,000
 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • ดีคอนโด ครีก,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 1,500,000
  เช่า 11,000
 • ตะวันตกเฉียงเหนือ (ไม้ขาว,ไนยาง,บางเทา,สุรินทร์, ลายัน, เชิงทะเล, ถลาง), ภูเก็ต
 • บ้านไม้ขาว ภูเก็ต,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 9,500,000
  เช่า 75,000
 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • ฮาบิทาวน์ เกาะแก้ว-ภูเก็ต,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 2,600,000
  เช่า 15,000
 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • ฮาบิเทีย เกาะแก้ว-ภูเก็ต,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 3,900,000
  เช่า 20,000
 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • บุราสิริ เกาะแก้ว ภูเก็ต,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 9,600,000
  เช่า 40,000
 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • ดีคอนโด ไมน์ - ภูเก็ต,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 1,600,000
  เช่า 11,000
 • เมืองภูเก็ต (โบ๊ทลากูน, เกาะแก้ว, สะปำ, เกาะสิเหร่, เมือง, กะทู้), ภูเก็ต
 • ดีคอนโด กะทู้ - ป่าตอง,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 1,390,000
  เช่า 9,000
 • ตะวันตกเฉียงใต้ (กมลา, ป่าตอง, กะรน, กะตะ, ในหาน, ราไวย์), ภูเก็ต
 • เดอะ เดค ป่าตอง,
 • ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
  ขาย 4,500,000
  เช่า 20,000